Dana 12.05.2020. sklopili smo Ugovor za izvoođenje radova energetske obnove zgrade
1.Osnovne škole Bjelovar na adresi Željka Sabola 14 u Bjelovaru, investitor GRAD BJELOVAR.